SİTE KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Site Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Sinifdefteri.net Platformu (“SinifDefteri.Net”) ile web sitesi'ne websitesi veya online mobil uygulama üzerinden üye olan ya da ziyaret edecek olan gerçek kişi arasında, elektronik ortamda imzalanmaktadır.

Üye/Ziyaretçi, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. TANIMLAR

Websitesi: www.sinifdefteri.net alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen “Sinifdefteri.Net” web sitesi ve android uygulamadır..

Üye/Kullanıcı: “Web sitesi”ne üye olan ya da ziyaret eden ve “Web sitesi”nde yer alan içerik, uygulama ve “Projelere” katkı sağlayan gerçek kişiler.

Üye Sayfası: “Üye”nin “Web sitesi”nde yer alan çeşitli uygulamalardan yararlanabilmesi ve projelere katkı sağlaması için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve Proje bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, web sitesi kullanım ve “SinifDefteri.Net” üzerinden  üye tarafından katkı sağlanmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi; bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “Üye”lik statüsünün kazanılması için, “Üye” üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın web sitesinde bulunan SinifDefeteri.Net Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçeğe uygun bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun “SinifDefeteri.Net” tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın gerçek kişi olması gerekmektedir. Onaylama işleminin tamamlanması ile “Üye”lik statüsü başlamakta ve böylece “Üye” işbu Sözleşme ve “Web sitesi”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumludur. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.2. “Üye", “Websitesi”ne kendisi tarafından yüklenen şahsi bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin “Websitesi” üzerinde yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, bu katkı hizmetlerinin sunulmasına yönelik her türlü sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3 “SinifDefeteri.Net”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde “Üye”nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.

4.4. “Üye”nin, Üye Profili Sayfası”na erişmek ve “Websitesi” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “Üye” tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. “Üye”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. “SinifDefeteri.Net”, “Websitesi”nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “Websitesi”nin her türlü kullanımına ve “Websitesi” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Websitesi” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

·         “Web sitesi”nin “Üye” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;

·         “Web sitesi”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

·         Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Web sitesi’nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması;

·         Web sitesinin her türlü yasa dışı ya da hile amacı ile kullanılması;

·         Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya “Web sitesi”’ne ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;

·         Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;

·         Yorum ve puanlama sistemlerinin Web sitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (web sitesi’ndeki yorumları web sitesi dışında yayınlamak gibi);

·         Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;

·         Virüs veya websitesi’ne, web sitesi’nin veri tabanına, web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

·         Diğer Üye ve Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;

·         “Web sitesi” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde “web sitesi”ne erişim sağlanmaya çalışılması;

·         “SinifDefeteri.Net”in önceden yazılı iznini alınmaksızın, “web sitesi” üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde “web sitesi”nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;

İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “web sitesi”nin ve “web sitesi” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “SinifDefeteri.Net”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.7. “SinifDefeteri.Net”, “Üye” tarafından “web sitesi”ne beyan edilen “Üye/Kişisel” bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “web sitesi”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi ya da STK’lar adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. “Üye”, bilgilerinin “SinifDefeteri.Net” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. SinifDefeteri.Net söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır Ancak ters mühendislik ve benzeri yollarla bilgilerin çalınması kötüye kullanılması durumundan mesul tutulamaz, söz konusu güvenlik tedbirlerinin bir kısmının ilgili hosting firması tarafından gerçekleştirildiğini belirtir ve Üyelerinin bu durumdan bilgisi olduğu kabullenilir. Üye kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.

4.8. “Üye”; kendisi tarafından “web sitesi”ne sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi “web sitesi”nde veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üyeler; sınıf işlemleri ve öğrenci işlemlerini düzenlemek için eklediği öğrenci bilgilerinin kötüye kullanımından doğacak hükümlülüklerde SinifDefeteri.Net’in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ederler. SinifDefeteri.Net ters mühendislik siber saldırı ve benzeri durumlar için temel güvenlik tedbirlerini almıştır ancak; sunucu hizmetini 3. kişilerden temin ettiği için saldırılara doğrudan müdehale edememektedir.bu durumda SinifDefteri.Net platformu uyuşmazlıklarda taraf da olmayacaktır. SinifDefteri.Net sadece bu hizmeti sunarken kullanılışlık ilkesini göz önünde bulundurmuştur.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye/Ziyaretçi, Websitesi üzerinden sunulan hizmetleri,, SinifDefeteri.Net  telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SinifDefeteri.Net'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

“SinifDefeteri.Net”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “web sitesi”nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye” üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SinifDefeteri.Net işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye tarafından SinifDefeteri.Net’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla SinifDefeteri.Net’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Erzurum Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

10. BİLDİRİM

Üye’ler, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya web sitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve web sitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nın sorumluluğundadır.

İşbu Websitesini ziyaret eden Kullanıcılar ve kayıt olan tüm Üyeler, bu koşullarla bağlı olacaktır.

11. ÜYELİK İPTALİ

 Üye’ler, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla üyeliklerinin iptal edilmesi için talepte buluna bilirler. Üyelerin iptal talepleri için uyelikiptal@sinifdefteri.net adresine posta yolu ile talepte bulunmaları ve  üyelik iptal işlemini talep etmeden önce sınıf listesi öğrenci işlemleri ve benzeri olarak sisteme girdikleri tüm bilgileri önceden silmekle yükümlüdürler. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra 15 gün içerisinde üyelikleri iptal edilir.topluma ve dünyaya katkıda bulunma arzunuzu "gönüllü" olarak eyleme dönüştürebilmek için "gönüllü" olarak aramıza katılın, ilgilendiğiniz projelerde emeğinizi İYİLİĞE katın...